Cmentarze Komunalne w Jarosławiu

Regulamin Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarze Komunalne w Jarosławiu wraz z ich urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zobowiązuje się do stosowania poniższego Regulaminu.

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
1)Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
2)rozporządzeniu - należny przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,
3)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Jarosław,
4)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Jarosławia,
5)cmentarzu - należy przez to rozumieć cmentarze komunalne położone przy :
a) ul. Cmentarnej zwany Cmentarzem Starym,
b) ul. Krakowskiej zwany Cmentarzem Nowym,
c) ul. Szczytniańskiej,
d) ul. Bocznej Sanowej,
e) ul. Pruchnickiej,
6)regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
7)dysponencie grobu - należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, a także osoby uprawnione do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;
8)Zarządcy - należy przez to rozumieć podmiot administrujący cmentarzami komunalnymi.

§ 2

1.Cmentarz jako obiekt umożliwiający oddawanie czci osobom zmarłym wymaga szczególnej troski osób odwiedzających.
2.Cmentarz jako miejsce spoczynku zmarłych podlega szczególnej ochronie w zakresie utrzymania ładu i porządku.
3.Osoby przebywające na terenie cmentarza powinny zachowywać się stosownie do charakteru i powagi miejsca.

§ 3

Zasady funkcjonowania cmentarza, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz realizację prawa do pochówku regulują odpowiednie przepisy ustawy

§ 4

Wszelkie informacje oraz zalecenia Zarządcy są umieszczane w widocznych miejscach na terenie cmentarza, tablicach informacyjnych, w prasie lokalnej, stronie internetowej Zarządcy.

§ 5

Właściwe wykorzystanie terenu cmentarza i jego przeznaczenia oparte jest o plan zagospodarowania cmentarza, uwzględniający m.in. miejsca grzebalne, rozmieszczenie istniejącej zieleni i plany nasadzeń w kolejnych okresach, drogi, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów.

§ 6

Każdy grób lub inne miejsce pochówku powinno być trwale oznakowane przynajmniej imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą zgonu.

§ 7

Przebywanie na cmentarzu może odbywać się codziennie:
1/ w okresie od 1 maja do 30 września od godziny 6:30 do 22:00;
2/ w pozostałych miesiącach od godziny 6:30 do 20:00;
3/ w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada całą dobę.

§ 8

1. Zakazuje się wjazdu na teren cmentarza wszelkim pojazdom z wyjątkiem:
1)pojazdów Zarządcy;
2)karawanu pogrzebowego;
3)pojazdów dowożących zwłoki do kaplicy cmentarnej lub chłodni;
4)pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne.
2.Wjazd na teren cmentarza innych samochodów i pojazdów możliwy jest w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą .
3.Osoby prowadzące pojazdy na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

§ 9

1.Uroczystości pogrzebowe mogą odbywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 - 17.00 i w soboty od 8:do 15:00.
2.W trakcie trwania ceremonii pogrzebowych należy zaprzestać prowadzenia wszelkich prac na terenie cmentarza.

§ 10

Pielęgnacja grobu, miejsc rezerwowych i terenu przyległego należy do obowiązków dysponenta grobu.

§ 11

Dysponenci grobów oraz miejsc rezerwowych, a także osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do:
1)utrzymania grobów, miejsc rezerwowych wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,
2)oznaczenia grobów oraz miejsc rezerwowych,
3)uzgodnienia wszelkich prac o charakterze budowlanym z Zarządcą,
4)informować Zarządcę o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach oraz zachowaniach niezgodnych z regulaminem

§ 12

1.Zieleń na cmentarzu, w tym drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty, podlega ochronie przed zniszczeniem.
2.Sadzenie drzew i krzewów może być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy.

§ 13

Dostępna na terenie cmentarza sieć wodociągowa może służyć wyłącznie do utrzymania grobów i ich otoczenia.

§ 14

1.Zarządca – biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, kwestie bezpieczeństwa zdrowia i życia odwiedzających cmentarz osób oraz położenie grobów sąsiednich – może wyrazić zgodę na zagospodarowanie otoczenia grobu poprzez jego utwardzenie.
2.Wykonywanie prac i utwardzanie gruntu wokół grobu musi być wykonane w sposób umożliwiający naturalny spływ wód opadowych.
3.Wykonane utwardzenie gruntu wokół grobu nie prowadzi do nabycia prawa do dysponowania utwardzonym terenem.

§ 15

1.Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządcy.
2.Zabrania się samowolnego montowania na terenie cmentarza jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów bez zgody Zarządcy.

§ 16

1.Gromadzenie odpadów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach.
2.W przypadku odpadów nie mieszczących się w wystawionych pojemnikach, należy je składać przy tych pojemnikach w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu innych osób.

§ 17

1.Usługi remontowo-budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, po wcześniejszym zgłoszeniu prac Zarządcy i uzyskaniu od niego pisemnego zezwolenia.
2. Zarządca może zezwolić na wykonanie usług remontowo-budowlanych w terminach innych niż określone w ust. 1 wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, biorąc w szczególności pod uwagę zaplanowane uroczystości pogrzebowe.

§ 18

1.Zarządca ma prawo do kontroli robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zarządcę naruszenia postanowień regulaminu może on przerwać prowadzone prace.

§ 19

1.Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych dla określonego grobu wydaje Zarządca .
2.W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane są odrębne zezwolenia dla każdego z nich.

§ 20

Wykonawcy prac na terenie cmentarza zobowiązani są:
1)uzyskać właściwe zezwolenie na wykonanie prac;
2)zgłosić Zarządcy wjazd na teren cmentarza, przystąpienie do prac oraz termin ich zakończenia;
3)zgłosić Zarządcy użycie i wjazd na teren cmentarza ciężkiego sprzętu;
4)nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie;
5)doprowadzić teren przyległy do obrębu prac do stanu pierwotnego;
6)nie wykraczać poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi;
7)odpowiednio zabezpieczyć i przygotowywać materiały przeznaczone do prac;
8)prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

§ 21

Wykonawcom prac na terenie cmentarza zabrania się:
1)zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem;
2)pozostawiania nieuporządkowanego terenu;
3)przygotowania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych;
4)wrzucania gruzu i odpadów kamieniarsko - budowlanych do koszy i pojemników umieszczonych na cmentarzu.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy.

§ 23

Uwagi dotyczące cmentarzy należy zgłaszać zarządcy lub do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnymi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia ( tel.16 624 87 25)